Általános szerződési feltételek lakossági tanfolyamoknál


Szerződő felek

A Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján jön létre a Babilon Nyelvstúdió Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 3/a, cégjegyzékszám: 01 09 899342, adószám: 14335587-2-42) és a Képzett között (együttesen Felek).

Szerződés tárgya

A Felek előre egyeztetik a képzés moduljait, tudásszintjét, annak kezdési és várható befejezési dátumát, a képzés óraszámát, ütemezését, helyszínét és a csoport méretét. A képzés sikeres elvégzését követően Képzett tanúsítványt kap.

Díjak, fizetési feltételek

Felek megállapodnak a Képzés díjában, annak fizetési módjában és a fizetési ütemezésben. Hiányzás vagy lemorzsolódás esetén a képzés díja vagy annak részlete nem kerül visszafizetésre. A képzés elvégzését igazoló dokumentumot a képző csak a teljes, a dokumentum kiállításához esedékes képzési díj megfizetését követően köteles a képzés finanszírozója részére átadni.

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Vállalások

Képző intézmény vállalja, hogy az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján nyelvi képzést nyújt Képzettnek.

Képzett vállalja, hogy:
– A jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti
– Felelősséget vállal a képzésben közreműködők tevékenységéért
– Szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt megfizeti.
– A megállapodott tandíjat képzés finanszírozója köteles megfizetni Képzőnek az a megállapodott ütemezésben. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a fizetési határidő napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbér kerül felszámításra; elmulasztása esetén pedig Képző jogi úton szerez érvényt követelésének.

Szerződés módosítása

Amennyiben a Képzett változtatni kíván bármely fenti részleten, a Képző – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

Amennyiben Képző bármely, a Felnőttképzési szerződésben szereplő részleten változtatni kíván, úgy köteles az(oka)t a Képzettel mielőbb, a képzés megkezdése előtt, de legkésőbb a képzés első hetében közölni. Ha a Képzett számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy Képzett a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Képző a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

Adatvédelem

Képzett tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező a 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-a alapján tekintettel arra, hogy felnőttképzésben vesz részt. Amennyiben Képzett az adatokat nem szolgáltatja, úgy a Képző a szolgáltatást köteles megtagadni. A Képzett jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. (GDPR) rendeletének  előírásai szerint kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Képző a Képzett adatait a keletkezésüktől számított öt évig kezeli. Képzett a következő jogaival élhet: tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, panasztétel, bírósághoz fordulás joga. Amennyiben a GDPR vagy más jogszabály további jogokat keletkeztet, úgy e jogokkal is a Képző kapcsolattartási lehetőségein élhet a Képzett. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a Képző belső szabályozási anyaggal rendelkezik, amelynek publikus részei elektronikusan a www.babilon-nyelvstudio.hu oldalon, papír alapon a képző intézmény Ügyfélszolgálatán elérhetőek. Képzett tudomásul veszi és elfogadja Képző adatvédelmi szabályzatát. A működés felfüggesztéséből eredő esetleges károkért a nyelviskola teljes körűen vállalja a felelősséget.

Egyéb rendelkezések

A Képzett hozzájárul, hogy a Képző – a képzés megvalósításának dokumentálása céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítsen. Továbbiakban a Képző jogosult arra, hogy a felvételeket honlapján és promóciós anyagaiban felhasználja és nyilvánosságra hozza. A Képzett az elkészített felvételekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

Az oktató akadályoztatottsága esetén a Képző helyettest biztosít vagy az esedékesség előtt értesíti a Képzettet az óra elmaradásáról, majd az akadály megszűnése után az oktató a résztvevők által egyeztetett időpontban köteles bepótolni az elmaradt órákat.

A tanfolyami hiányzás megengedett mértéke a képzés maximum 20%-a. Ezt meghaladó hiányzás esetén külön konzultáció javasolt. Amennyiben a záró vizsga eredménye nem haladja meg a 60%-ot, a tanfolyam sikertelennek minősül. A Képzettek által a tanfolyam időtartama alatt módosított időpontok száma nem haladhatja meg az összes alkalom 20%-át. Az ezt követő lemondásokat megtartott óráknak kell tekinteni. Az Oktatónak történő bejelentést az óra esedékessége előtt min. 24 órával kell megtenni, egyébként az adott óra megtartottnak minősül.

Késés feltételei: Az Oktató 20 percet köteles várni a Képzettre, ezt követően a helyszínt elhagyhatja, és az alkalom megtartottnak számít. A Képzett 20 percet köteles várni az Oktatóra. Ezt követően kérheti, hogy az Oktató a képzett által megjelölt reális időpontban álljon rendelkezésre és pótolja be az elmaradt órát.

A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a Képzettet a már befizetett tandíj egészének vagy egy részének visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház vagy külföldi utazás, mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a Képző felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely az igazolást ez alapján kiadja.

Amennyiben képzett a képzés valamely moduljának, moduljainak vagy modul egy részének vonatkozásában igazolt vagy felmért előzetes tudással rendelkezik, úgy felmentésre jogosult ezen modulok elvégzése alól.

Felek tudomásul veszik, hogy a Képző jelen szerződés keretében közvetített szolgáltatást vesz igénybe.