Általános szerződési feltételek lakossági tanfolyamoknál


Szerződő felek

A Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján jön létre a Babilon Nyelvstúdió Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 3/a, cégjegyzékszám: 01 09 899342, adószám: 14335587-2-42) és a Képzett között (együttesen Felek).

Szerződés tárgya

A Felek előre egyeztetik a képzés moduljait, tudásszintjét, annak kezdési és várható befejezési dátumát, a képzés óraszámát, ütemezését, helyszínét és a csoport méretét. A képzés sikeres elvégzését követően Képzett tanúsítványt kap.

Díjak, fizetési feltételek

Felek megállapodnak a Képzés díjában, annak fizetési módjában és a fizetési ütemezésben. Hiányzás vagy lemorzsolódás esetén a képzés díja vagy annak részlete nem kerül visszafizetésre. A képzés elvégzését igazoló dokumentumot a képző csak a teljes, a dokumentum kiállításához esedékes képzési díj megfizetését követően köteles a képzés finanszírozója részére átadni.

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Tanárképző tréningek esetében további feltételek érvényesek:

  • Foglaláskor 100 euró vissza nem térítendő előleg befizetése szükséges a tanfolyamon való részvételhez. A kezdéstől számított 30 napon belüli lemondás esetén a képzés díja nem téríthető vissza. A képzés teljes díját 30 nappal a tanfolyam kezdete előtt kell megfizetni.
  • A foglalás lemondását írásban kell benyújtani, és az alábbi díjakat kell fizetni: 100 euró az érkezés előtt 30 napon túli lemondás esetén. Az érkezés előtt 30 napnál korábban történt lemondás esetén a teljes tandíj felszámításra kerül, beleértve a meg nem jelenést vagy a tanfolyam megkezdése után történt lemondást is.
  • Ha egy résztvevő a képzési díját az adott tárgyévben várható támogatásból fizeti és a támogatás a képzés megkezdéséig nem érkezik meg, akkor lehetőség van halasztott fizetésre. Ebben az esetben a résztvevőtől vagy költségviselőjétől fizetési garanciát kérünk.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy még ki nem fizetett díjakra útlemondási biztosítás nem köthető.
Vállalások

Képző intézmény vállalja, hogy az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján nyelvi képzést nyújt Képzettnek.

Képzett vállalja, hogy:

  • A jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti
  • Szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt megfizeti.
  • A megállapodott tandíjat képzés finanszírozója köteles megfizetni Képzőnek a megállapodott ütemezésben. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a fizetési határidő napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbér kerül felszámításra; elmulasztása esetén pedig Képző jogi úton szerez érvényt követelésének.
Képzési folyamat

A Képzett hozzájárul, hogy a Képző – a képzés megvalósításának dokumentálása céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítsen. Továbbiakban a Képző jogosult arra, hogy a felvételeket honlapján és promóciós anyagaiban felhasználja és nyilvánosságra hozza. A Képzett az elkészített felvételekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

Az oktató akadályoztatottsága esetén a Képző helyettest biztosít vagy az esedékesség előtt értesíti a Képzettet az óra elmaradásáról, majd az akadály megszűnése után az oktató a résztvevők által egyeztetett időpontban köteles bepótolni az elmaradt órákat.

A tanfolyami hiányzás megengedett mértéke a képzés maximum 20%-a. Ezt meghaladó hiányzás esetén külön konzultáció javasolt. Amennyiben a záró vizsga eredménye nem haladja meg a 60%-ot, a tanfolyam sikertelennek minősül. A Képzettek által a tanfolyam időtartama alatt módosított időpontok száma nem haladhatja meg az összes alkalom 20%-át. Az ezt követő lemondásokat megtartott óráknak kell tekinteni. Az Oktatónak történő bejelentést az óra esedékessége előtt min. 24 órával kell megtenni, egyébként az adott óra megtartottnak minősül.

Késés feltételei: Az Oktató 20 percet köteles várni a Képzettre, ezt követően a helyszínt elhagyhatja, és az alkalom megtartottnak számít. A Képzett 20 percet köteles várni az Oktatóra. Ezt követően kérheti, hogy az Oktató a képzett által megjelölt reális időpontban álljon rendelkezésre és pótolja be az elmaradt órát.

A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a Képzettet a már befizetett tandíj egészének vagy egy részének visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház vagy külföldi utazás, mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell a Képző felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely az igazolást ez alapján kiadja.

Amennyiben képzett a képzés valamely moduljának, moduljainak vagy modul egy részének vonatkozásában igazolt vagy felmért előzetes tudással rendelkezik, úgy felmentésre jogosult ezen modulok elvégzése alól.

Szerződés módosítása

Amennyiben a Képzett változtatni kíván bármely fenti részleten, a Képző – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

Amennyiben Képző bármely, a Felnőttképzési szerződésben szereplő részleten változtatni kíván, úgy köteles az(oka)t a Képzettel mielőbb, a képzés megkezdése előtt, de legkésőbb a képzés első hetében közölni. Ha a Képzett számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy Képzett a szerződéstől elállhat, s ilyenkor a Képző a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

Adatvédelem

Képzett tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező a 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-a alapján tekintettel arra, hogy felnőttképzésben vesz részt. Amennyiben Képzett az adatokat nem szolgáltatja, úgy a Képző a szolgáltatást köteles megtagadni. A Képzett jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. (GDPR) rendeletének  előírásai szerint kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Képző a Képzett adatait a keletkezésüktől számított öt évig kezeli. Képzett a következő jogaival élhet: tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, panasztétel, bírósághoz fordulás joga. Amennyiben a GDPR vagy más jogszabály további jogokat keletkeztet, úgy e jogokkal is a Képző kapcsolattartási lehetőségein élhet a Képzett. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a Képző belső szabályozási anyaggal rendelkezik, amelynek publikus részei elektronikusan a www.babilon-nyelvstudio.hu oldalon, papír alapon a képző intézmény Ügyfélszolgálatán elérhetőek. Képzett tudomásul veszi és elfogadja Képző adatvédelmi szabályzatát. A működés felfüggesztéséből eredő esetleges károkért a nyelviskola teljes körűen vállalja a felelősséget.

Biztosítás

Javasoljuk, hogy a külföldi tanfolyamok résztvevői kössenek megfelelő és utas- és útlemondási biztosítást, hogy az utazás során bekövetkező váratlan esetek kezelésében segítséget kapjanak, illetve biztosítási esemény kapcsán meghiúsult utazás máshonnan meg nem térülő költségei meg legyenek térítve. További részletekért a Babilon Erasmus Akadémiától kaphatók.

Vis maior

A Képző nem tehető felelőssé kötelezettségei elmulasztásáért vagy kártérítésért, ha a mulasztás kívül esik ésszerű ellenőrzésén vagy határkörén. A Képző nem vállal felelősséget a vis maior miatt bármely magánszemély részéről vagy nevében felmerülő költségekért. Ide tartoznak többek között a sztrájkok, polgári viszályok, háborúk, természeti vagy nukleáris katasztrófák, szokatlanul kedvezőtlen időjárási viszonyok, világjárványok, járványok, egészségügyi vészhelyzetek, elhúzódó energiahiány, terrorista tevékenységek által okozott veszteségek, károk, lemondások vagy késések, vagy olyan kormányzati intézkedések, amelyek megakadályozzák Képzőt kötelezettségei teljesítésében.

Egyéb rendelkezések

Felek tudomásul veszik, hogy a Képző jelen szerződés keretében közvetített szolgáltatást vesz igénybe.